Anleggsbidrag

Med verknad frå 01.07.2011 skal det gjelda følgjande for innkreving av anleggsbidrag:

Innkreving og utrekning av anleggsbidrag:

  • Innkreving av anleggsbidrag vert gjennomført i samsvar med Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) si "Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer" (§17-5 Anleggsbidrag).

§17-5 Anleggsbidrag

Nettselskapene kan fastsette et anleggsbidrag for å dekke anleggskostnadene ved nye nettilknytninger eller ved forsterkning av nettet til eksisterende kunder.

Anleggsbidrag ved forsterkning av en tilknytning kan beregnes når kunden krever økt kapasitet eller kvalitet som utløser behov for forsterkning. Anleggsbidraget skal beregnes ut fra kostnadene som følger av kundens tilknytning til nettet.

Når en tilknytning som beskrevet i første og annet ledd utløser forsterkninger i radielle fellesanlegg kan en forholdsmessig andel av disse kostnadene inngå i anleggsbidraget.

Anleggsbidrag skal fastsettes uavhengig av kundens forventede energiuttak og kan maksimalt settes til anleggskostnad for anlegget minus tilknytningsgebyr.

Anleggskostnad settes lik nødvendige kostnader ved tilknytningen eller forsterkningen, inklusive timeverk for personell, maskiner og utstyr.

Nettselskapet kan fordele anleggsbidraget mellom kunder som blir tilknyttet på tidspunktet for ferdigstillelse av anlegget og kunder som blir tilknyttet på et senere tidspunkt, men senest innen ti år etter ferdigstillelse av anlegget. Fordelingen kan skje i form av en etterberegning av anleggsbidraget, når nye kunder blir tilknyttet eller ved at nettselskapet forskutterer investeringskostnadene og fastsetter anleggsbidraget andelsvis overfor de kunder som etter hvert blir tilknyttet nettet.

Nettselskapet skal på forhånd informere kunden om innkreving av, og beregningsgrunnlaget for, anleggsbidraget.

Utrekning:

Kostnaden kvar einskild kunde skal betale vert samansett av kundespesifikke kostnader pluss eventuell del av kostnader for felles anleggsdeler som kunden belaster ved sitt straumuttak.

Kundespesifikke kostnader er kostnad frå siste felles anleggsdel og fram til kundens målar.

Felles anleggsdeler er anlegg som forsyner fleire kundar, og vil kunne omfatte nettstasjon inklusiv transformator og brytaranlegg, høg- og lågspenningslinjer/-kablar og fordelingsskap.

Effektbehovet til enkeltkundar er dimensjonerande for nye nettanlegg. Kostnadane for felles anleggsdelar vil delast mellom kundane i høve til den einskilde kunde sin behov for effekt.

Dersom ikkje anna vert avtalt særskilt, vert effektbehovet for einebustader prosjektert til 3x50 A og for hytter og leiligheter til 3x32 A.

For anleggsbidrag vedrørande anlegg for fleire abonnentar (f. eks. i bustadområder) som vert knytt til anlegget over tid, vil Kraftlaget fordele anleggsbidragets andel på antalet abonnentar som er forventa å nytte seg av anlegget over ein periode på maksimalt 10 år.

Som hovudregel i bustad-/hyttefelt vil Kraftlaget forskottere det elektriske anlegget frå samleskinne i Årskog til næraste transformator sine primærklemmer, og så kreve betaling frå byggherre/utbyggjar for den del av anleggsbidraget som gjeld anlegget frå klemmene og fram til sluttbrukar (kunde). Ved tilknytning av slike anlegg må kunden, når han krev det bygd, betale andel av fellesanlegg, samt tilknytningsavgift før anlegget vert spenningssett.

Tilknytningsavgift:

Tilknytningsavgift må betalast av kunden når anlegget vert teke i bruk (spenningssett). Tilknytningsavgifta er for tida kr 7.500,- inkl. mva.

Botnfrådrag:

Kraftlaget vil for alle anlegg dekke anleggstilskotet opp til og med 30.000,- pr. anlegg, gjennom eit botnfrådrag på inntil 30.000,- pr. anlegg.

Botnfrådraget gjeld ikkje for anleggsarbeid, kabelgrøfter, vegkryssingar, flytting av kablar, kabling av linjer m.m., som kunden dekkjer sjølv.

For anlegg som gjeld produktsjon av elektrisk kraft, skal alle kostnader dekkjast av anleggsbidrag utan botnfrådrag.

Gasta Design