Bedrift

Egenerklæring om rett til redusert forbruksavgift for elektrisk kraft

Det må fyllast ut eit skjema for kvar målepunktID som skal dokumenterast.
Dersom krafta skal brukast av andre enn den anlegget er registrert på, er det brukaren sin rett til redusert avgift som skal dokumenterast.

Namn: *
Namn:
Blir krafta på denne målaren brukt til formål som skal fordelast mellom full avgift og redusert avgift? 1) *
1) Sjå Toll- og avgiftsdirektoratets Rundskriv nr. 10/2011 S "AVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT" (Utdrag frå rundskrivet er gjengitt lenger nede i skjemaet).
2) Det må betalast full avgift av all levering av elektrisk kraft til bygg der 80 % eller meir av byggets areal er nytta til administrasjonsformål. "Administrasjonsformål" er all anna verksemd enn den reine produksjonsprosessen. Det er herved erklært at oppgitte opplysningar er korrekte, og at vi er klart over at forhold som endrar rett til redusert avgift straks skal meldast til Fitjar Kraftlag SA.
Kontaktperson: *
Kontaktperson:
Følgjande dokumentasjon for kvart målepunkt skal sendast til Fitjar Kraftlag SA: - dette skjemaet - fersk utskrift frå Enhetsregisteret (Brønnøysund), der firmaet sin næringskode kjem fram. Vedlegg til skjemaet skal sendast til: Fitjar Kraftlag SA Årskog 5419 Fitjar Vedlegg kan også sendast til: post@nett.fitjar-kraftlag.no
Utdrag frå "Rundskriv nr. 10/2011 S "FORBRUKSAVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT"" §2-8. Dokumentasjon for avgiftsfritak Krav om avgiftsfritak skal kunne dokumenteres. Med mindre annet er bestemt i denne forskriften, skal kravets omfang og vilkårene for at fritak er oppfylt, fremgå av dokumentasjonen. § 3-12-4. Redusert sats for industri, bergverk, arbeidsmarkedsbedrifter som utøver industriproduksjon (1) Ved levering av elektrisk kraft til industri, bergverk, arbeidsmarkedsbedrifter som utøver industriproduksjon, skal det betales redusert sats. (2) Den reduserte satsen gjelder kraft som benyttes av bedriften selv, innenfor de deler av bedriften som er registrert under følgende næringshovedområder eller - grupper etter norsk standard for næringskoder SN2002: a) foretak innenfor Statistisk Sentralbyrås næringshovedområde C Bergverksdrift og utvinning, b) foretak innenfor Statistisk Sentralbyrås næringshovedområde D Industri, c) arbeidsmarkedsbedrifter innenfor Statistisk Sentralbyrås næringsgruppe 85.3 Sosial- og omsorgstjenester, dersom utøvelsen av virksomheten etter sin art tilsvarer virksomhet som faller innenfor næringshovedområde C eller D, (3) Bedrifter som er tildelt næringskode etter standard for næringskoder SN2007 har krav på redusert sats når næringskoden etter Statistisk Sentralbyrås nøkkel for omkoding ville gitt krav på redusert sats etter annet ledd. §3-12-6. Avgrensning mot administasjonsbygg (1) Adgangen til å motta elektrisk kraft med redusert avgiftssats eller fritak fra avgift omfatter ikke leveranser til administrasjonsbygg. Som administrasjonsbygg anses bygg hvor arealet knyttet til administrasjon utgjør 80 % eller mer av byggets totale areal. Det skal betales full avgift av all kraft levert til slike bygg. (2) For foretak som har montert egne målere for kraft levert til administrasjonsbygg, skal faktisk forbruk legges til grunn ved fastsettelse av avgiftsgrunnlaget. Foretak uten slike målere skal opplyse nettselskapet om hvor stor andel av den leverte kraften som er avgiftspliktig. § 3-12-8. Dokumentasjon Foretak med rett til å få kraft levert med redusert avgiftssats må legge frem følgende dokumentasjon for nettselskapet: a) bekreftelse på næringsundergruppe (næringskode) fra Enhetsregisteret, med mindre direktoratet bestemmer noe annet. Fjernvarmeprodusenter kan i stedet legge frem konsesjon gitt av Norges vassdrags- og energidirektorat. b) fjernvarmeprodusenter må også legge frem dokumentasjon på bruk av energikilde ved kopi av innvilget støtte til fjernvarmeanlegg eller annen lignende dokumentasjon. Fjernvarmeprodusenter under oppbygging må dokumentere dette ved for eksempel uttalelse fra Norges vassdrags- og energidirektorat eller Enova SF. c) for arbeidsmarkedsbedrifter kan direktoratet fastsette krav om fremleggelse av tilleggsdokumentasjon for type produksjon. Rundskrivet finnes på følgende adresse: http://www.toll.no/upload/aarsrundskriv/2011%20El-avgift.pdf