Varsel om rydding langs kraftliner

Fitjar Kraftlag SA planlegg å gjennomføra rydding av skog/vegetasjon langs høg- og lågspentliner i vårt konsesjonsområde våren 2017.

For å kunna sikra ei stabil og trygg straumforsyning samt oppretthalda krav til personsikkertryggleik sett av myndighetene, er det naudsynt å rydde skog som veks under og langs straumlinene.

Me vil leggja opp til eit godt samarbeid med grunneigarar i ryddeprosessen, slik at ryddinga kan gjennomførast med minst mogleg ulempe for alle partar.

Trær på innmark/beite vert kvista på staden og ein ryddar bort greiner. Trevirke som kan nyttast som ved, vert kappa i høvelege lengder og samla.

Me planlegg å starta ryddinga i februar, og vil i løpet av våren fram mot juni gjennomføra rydding i heile konsesjonsområdet.

Arbeidet vert utført manuelt med motor-/ryddesag.

Vi ber om at grunneigarar som har pryd-trær, buskar eller annan vegetasjon som må ryddast på ein særskild måte om å kontakta Kraftlaget.

Dette gjeld også der areal under høgspentliner vert nytta til juletreproduksjon.

Ved spørsmål til Kraftlaget ta kontakt på telefon: 53 45 76 00.

Gasta Design